Liên lạc với chúng tôi

Vui lòng gửi yêu cầu của bạn và một thành viên trong
nhóm của chúng tôi sẽ trả lời trong vòng 1-2 ngày làm việc.
1. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân được thu thập được sử dụng cho mục đích quản lý và người chịu trách nhiệm được phép xem.

2. Mục thông tin cá nhân cần thu thập

Theo Điều 15 của Đạo luật bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi thu thập thông tin cần có sự đồng ý của bạn khi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Các mục sau đây được thu thập theo mục đích của bộ sưu tập và sử dụng.

Các mục bắt buộc: Họ tên, số điện thoại
Thu thập thông tin cá nhân được giữ lại trong hai năm sau khi nhận và sau 2 năm ngay lập tức bị xóa